Otevřený dopis

Vážené ministerstvo školství, vážený prezidente autoklubu ČR, vážený výkonný řediteli, vážený generální sekretáři automobilového a motocyklového sportu.

Dnes jsem si přečetl na internetových stánkách autoklubu ČR upozornění, zveřejněné dne 30.7.2021 v 14:23 hod. cituji:

Vzhledem k množící se účasti držitelů licencí na podnicích, které nejsou zapsány v kalendáři automobilového sportu, upozorňujeme, že tito jezdci a činovníci porušují ustanovení Mezinárodního sportovního řádu FIA: „9.10.1 Každý držitel licence, který se přihlásí do neuznané soutěže, se vystavuje sankcím stanoveným v Řádu.“ Autoklub ČR jakožto držitel sportovní autority v rámci Mezinárodní automobilové federace FIA je povinen dodržovat veškerá ustanovení ukládána v mezinárodních předpisech vztahující se k jeho činnosti v oblasti motoristického sportu.

Jakákoliv účast licencovaných jezdců a činovníků na podnicích, které nejsou Autoklubem ČR povoleny, je tímto považována za porušení mezinárodně platných pravidel. Účasti obou licencovaných skupin na těchto podnicích bude od 1. 8. 2021 ze strany Autoklubu České republiky věnována zvýšená pozornost a při porušení předpisů bude postupováno v souladu s Disciplinárním řádem.

Podobná omezení platí i pro účast vozidel opatřených registrační značkou „XXR XXXX“ v podnicích rally pořádaných mimo gesci AČR.

Jejich pohyb na veřejných komunikacích je omezen zákonem č. 56, §79b. Vozidla s „R značkou“ resp. vozidla evidovaná v registru sportovních vozidel MD se smí pohybovat v provozu pouze a jen v rámci konání sportovního podniku zapsaného v kalendáři Autoklubu ČR.

Odkaz: https://www.autoklub.cz/163815-upozorneni/

Velmi jsem se nad zněním tohoto článku pozastavil a přemýšlel, jestli je myšlen vážně, nebo jen jako planá výhružka. Zejména jsem se pozastavil, zda tento názor v upozornění sdílí i prezident Autoklubu ČR JUDr. Jan Šťovíček. Vzhledem ke znalosti jeho minulých právních názorů jsem tímto upozorněním přímo šokován. Jako právník v oblasti sportovního práva sdílel v minulosti cestou právní kanceláře KŠD Legal ( www.idatabaze.cz/firma/216628-judr-jan-stovicek-phd/ ) právní názor zcela opačný.

Dne 19.9.2012 právník KŠD Legal JUDr. Jiří Hanák cituji podpis
JUDr. Jiří Janák,
advokát
KŠD ŠŤOVÍČEK
advokátní kancelář, s.r.o.

Článek o nepřípustnosti státního zásahu do autonomie sportovních organizací. Pro připomenutí se jednalo o kauzu uzření sportovní autority pro motocyklový sport. Dovolím si citovat celý článek.

Státní zásahy do autonomie sportovních organizací

Provozování sportu je lidským právem garantovaným v čl. 4 Olympijské charty. Každý jednotlivec tak musí mít možnost provozovat sport bez jakékoli diskriminace a v olympijském duchu, jenž vyžaduje vzájemné porozumění v duchu přátelství, solidarity a fair-play. Kontrola organizace, administrativy a řízení sportu je pak v rukou nezávislé sportovní organizace.

Z poslední věty předchozího odstavce vyplývá, že základním atributem sportu je jeho autonomie. Přičemž jednu ze základních premis představuje skutečnost, že žádný státní orgán nemá oprávnění svým rozhodnutím mj. určit nejvyšší sportovní autoritu v zemi. Uvedené oprávnění mají pouze mezinárodní sportovní instituce, jejímiž členy národní sportovní organizace zpravidla jsou.

I/

Předmětný text není toliko pojednáním o nepřípustnosti státních zásahů do samostatnosti sportu (ve smyslu tohoto článku pouze co do rozhodnutí o nejvyšší sportovní autoritě), ale je také reakcí na dopis dnes již bývalého ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše, který dne 7. 10. 2011 zaslal Mezinárodní motocyklové federaci (FIM) a jehož obsahem bylo prohlášení, že nejvyšší sportovní autoritou v ČR pro celou oblast motocyklového sportu je Český svaz motocyklového sportu, namísto dosavadní sportovní autority v ČR, a to Autoklubu České republiky. Bývalý ministr v tomto dopise uvedl, že „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je jedinou oprávněnou institucí v České republice, které přísluší pravomoc jmenovat nejvyšší sportovní autoritu v České republice v rámci sportu a jeho jednotlivých odvětví.“ Uvedený dopis následně vyvolal mediální kampaň a právní spory, které rezultovaly až do ustavení vyšetřovací komise ze strany FIM, která se situací v oblasti motocyklového sportu v ČR zabývala. Stejně tak tento dopis narušil doposud bezproblémové pořádání národních i mezinárodních motocyklových podniků, vyvolal velkou vlnu nespokojenosti ze strany jednotlivých sportovních svazů, a byl podnětem ke sporům ohledně vydávání a uznávání licencí, zahajování disciplinárních řízení apod. Toto všechno bylo výsledkem zásahu státního orgánu, resp. jak se později ukázalo, zásahu konkrétního ministra. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) se totiž od dopisu později distancovalo. Vyvstává tak otázka, do jaké míry (a zda vůbec) je přípustné zasahování státu do sportu, konkrétně zda je stát oprávněn rozhodnout o nositeli tzv. nejvyšší sportovní autority.[1]

II/

K obdobnému případu státní intervence došlo již v minulosti např. v Polsku, kterému v roce 2008 hrozilo vyloučení ze všech soutěží pořádaných fotbalovou FIFA a UEFA, a to v důsledku zásahu polské vlády, která do vedení polského fotbalového svazu dosadila vládního zástupce.

Vzhledem ke skutečnosti, že sportovní organizace, kluby, hnutí či svazy jsou v ČR zakládány ve formě občanských sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, lze dospět k závěru, že žádný orgán nemůže autoritativně určit, kolik takových organizací či jaké organizace budou sportovní činnost vykonávat. V případě, že by k tomu došlo, představovalo by to porušení čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy a čl. 20 Listiny základních práv a svobod. Z toho se dále podává, že stát nemůže v žádném případě určit, kdo bude vykonávat tzv. nejvyšší sportovní autoritu. Rozhodnutí, kterou domácí organizaci přijmou za svého člena, a který subjekt bude tedy vykonávat působnost tzv. nejvyšší sportovní autority, záleží výlučně na mezinárodních organizacích (FIM, FIA, FIFA atd.) samotných. Tyto organizace ve svých předpisech stanoví poměrně striktní podmínky pro uznání sportovní autority v konkrétním sportovním odvětví.

Jednoznačné stanovisko zaujal ke zmíněnému dopisu Ústavní soud ČR, který ve svém rozhodnutí čj. I ÚS 3494/11 ze dne 12. 4. 2012 uvedl, že ze současné právní úpravy nelze dovodit pravomoc MŠMT „vrchnostensky určovat nejvyšší autoritu v oblasti motoristického sportu.“ Ústavní soud dále konstatoval, že výběr této organizace (ve smyslu zkonkrétní organizace, která bude vykonávat působnost nejvyšší autority) je plně v dispozici orgánů FIM.

III/

V této souvislosti je dále nezbytné poznamenat, že podle čl. 4 Olympijské charty musí organizaci, administrativu a řízení sportu kontrolovat nezávislé sportovní organizace. Stejně tak Bílá kniha sportu vydaná Komisí EU v roce 2007 zdůrazňuje, že jedním ze specifik sportu je právě autonomie a diverzita sportovních organizací.

V českém právním řádu zakotvení autonomie sportu však nenalezneme. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu vymezuje toliko postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.

Z autonomie sportu pak dále vyplývá, že role sportovních organizací není obecně regulační. Sportovní organizace nejsou oprávněny zasahovat do činnosti jiných, ostatních sportovních organizací. Sportovní činnost v zemi se tak nemusí odehrávat výlučně pod hlavičkou sportovní autority. Jinak řečeno, každá sportovní organizace je oprávněna pořádat vlastní podnik, soutěž či šampionát, aniž by jí v tom bylo ze strany jiných organizací bráněno.[2] Každá organizace tak může mít vlastní předpisy, které však musí být v souladu s kogentními ustanoveními právních norem. Je pak na svobodném rozhodnutí každého jednotlivce (sportovce, organizátora, činovníka), členem jaké sportovní organizace se stane a čí předpisy bude respektovat.

IV/

Z výše uvedeného textu je zjevné, jak fatální následky může zásah státu do autonomie sportu mít. Jakékoli jednání státu, jímž by se snažil ovlivňovat dění ve sportu tím, že bude určovat nejvyšší sportovní autoritu v zemi, má silně destabilizující dopad nejen v oblasti vnitrostátní, ale zejména v oblasti mezinárodní. V krajním případě může dojít až k pozastavení či dokonce odnětí uznání státu (resp. Národního olympijského výboru) ze strany Mezinárodního olympijského výboru, čímž se stát v podstatě diskvalifikuje z mezinárodního sportovního dění. Stejně tak může v případě státního zásahu dojít k vyloučení z mezinárodní sportovní organizace, které ve svých stanovách a dalších předpisech takové zásahy striktně odsuzují.

[2] Samozřejmě v případě, kdy daná sportovní organizace není členem mezinárodní sportovní organizace, nemůže nárokovat účast na soutěžích pořádaných touto mezinárodní organizací.

Odkaz: https://www.epravo.cz/top/clanky/statni-zasahy-do-autonomie-sportovnich-organizaci-85559.html?mail

Parafrází článku IV citovaného právního názoru si dovolím komentovat i fatální dopad na motorsport zásahy Autoklubu ČR, zejména zákazy svobodně sportovat v rámci své vlastní iniciativy. Sportovci, kterými bezesporu jsou piloti automobilů, vynakládají nemalé prostředky k nákupu a udržování provozuschopnosti závodních strojů. Upírat jim svobodnou volbu se účastnit sportovních podniků mimo gesci Autoklubu ČR je velmi mírně řečeno diskriminační a mimo jiné v rozporu se zákonem o podpoře sportu č. 115/2001 sb. Kdy tento v §1 definuje postavení sportu ve společnosti jako Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. §2 vymezuje v odst.1 základní pojem sportu cit. „postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.“ A v odst.4 cit. ) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

Je zřejmé, že podle zákona nemusí být sport organizován a řízen. Je to činnost dobrovolná a prospěšná.

Pokud je současné ustanovení sportovních řádů v rozporu se zákonem, je na místě místo výhružek sportovcům zharmonizovat legislativu tak, aby byla zřetelná a jednoznačná mimo jiné i s právním názorem, jehož nositelem je prezident Autoklubu ČR.

Jako licencovaný pilot a sportovní komisař jsem vyslovil svobodně svůj názor a žádám tímto zainteresované činovníky a ministerstvo o uvedení nesouladu řádů s dobrými mravy do právního stavu.

Studený Ivo pačes

Zasláno:

Zástupce námětska pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
Mgr. Jaromír Beran, jaromir.beran@msmt.cz

Autoklub ČR Jan Šťováček prezident prezident@autoklub.cz
Pavel Konečný výkonný ředitel konecny@autoklub.cz
Tomáš Kunc generální sekretář automobilového a motocyklového sportu kunc@autoklub.cz

Komentářů celkem: 38
31. 7. 2021 10:071
0 0
smajlík Ivo, díky za super nápad ..........
31. 7. 2021 11:092
0 0
Divím se, že Autoklub stále opakuje stejné chyby smajlík
bdX
31. 7. 2021 11:563
0 0
Nežádoucí "konkurenci" je třeba likvidovat nemilosrdně... smajlík
31. 7. 2021 14:164
1 1
Názorný příklad, jak se stát snaží omezovat lidské svobody ve všech možných směrech. Po roce 1989 jsme jásali, že jsme se zbavili totality, Dneska jsme v horší totalitě než bylo bývalé RVHP. A pokud se nebudeme bránit, bude ještě hůř.
31. 7. 2021 18:585
1 0
Zajímalo by mě, kde najdu seznam "neuznaných" podniků. Já znám jen podniky zapsané do kalendáře AČR a ty ostatní. Nezapsaný podnik přeci neznamená automaticky neuznaný. "Malá domů" čpí z tohoto prohlášení na sto honů.
31. 7. 2021 20:336
0 0
Dobře ty!!!
Vrátníček má na tebe špatný vliv, jenom se staneš funkcionářem, už rebeluješ....abys neskončil v ČMPR smajlík !
31. 7. 2021 21:057
0 0
pro(žádný to) Fredy ...tak nějak jsem to tady pročetl a soudím, že ten text Autoklubu je pěknej blábol. Dovolím si však jednu poznámku - jestli jsem to správně pochopil, Šťovíček tehdy řešil zasahování státu (přesněji státní správy, řekl bych, že stát jsme my všichni...) do kompetencí NSA. V aktuálním případu (jestli jsem to pochopil správně) jde o zasahování Autoklubu do práv občanů, resp. o pokus, nátlak, výhrůžku. Pamatuju si na dobu, kdy se vedly vášnivý diskuze, jestli NSA má mít Autoklub (jako legitimní následnická organizace - po původním Autoklubu Republiky České), nebo nástupnická organizace po Svazarmovským ÚAMK (kterej za bolševika měl tu NSA a FIA to uznávala)...no urval to Ječmínek a začal si budovat monopol. Olda Vaníček, jako stará struktura smajlík) si holt registroval současnej UAMK. Můj názor je, že Opletalka by se měla chytit za nos a bejt ráda, že ty "neuznaný" podniky generujou další nový lidi, jak to už bylo zde někde zmíněno a přestat hamtat na poplatcích kde to jen jde. Ta jejich arogance v těhle věcech mě pěkně sere...
1. 8. 2021 06:308
0 0
Geniální dívka to pochopila špatné. Důležitý je této odstavec článku III. cit. Sportovní činnost v zemi se tak nemusí odehrávat výlučně pod hlavičkou sportovní autority.......
1. 8. 2021 14:459
0 0
dík, všiml jsem si toho...jen myslím, že podstata problému je jinde...
1. 8. 2021 23:0010
0 0
Se nám tu rozmohl takový nešvar ... smajlík nenechat si líbil aroganci Opletalky. Nejdřív Rallye srdcem a teď tohle, to je škandál, a něco se s tím musí dělat !!
Čili mě nepřekvapí pokud pak Šťovíček jako správný právník bude mít názor zcela opačný než tehdy, ale nejspíš bude mlčet, mlčeti zlato, že.
Od dob Hušákova žáka Ječmínka je to o tom zašlapat oponenty do země, držet moc - a nějaký závody ?? pchá.
Co kdyby se pánové - jako ta řídící autorita motorsportu - zaměřili na opravdovou podporu talentů, a ne že chvíli podporujeme Kupce, pak se nám nelíbí, tak podporujeme Mareše - á nějak nám došly prachy, jeď si za svoje ... politikaření, to je to správný žůžo, to umíme!
Jinak Pačesi, klobouček!
2. 8. 2021 09:2211
1 1
Jakkoliv nesouhlasím s upozorněním, které vydal Autoklub ČR směrem k závodníkům kvůli jejich účasti na podnicích nepořádaných pod hlavičkou AČR, tak se obávám, že ta argumentace je zde špatná. Tehdejší spor a soudní nález se týkal zcela jiné situace. A prosím povšimněme si "Jinak řečeno, každá sportovní organizace je oprávněna pořádat vlastní podnik, soutěž či šampionát, aniž by jí v tom bylo ze strany jiných organizací bráněno.[2] Každá organizace tak může mít vlastní předpisy, které však musí být v souladu s kogentními ustanoveními právních norem. Je pak na svobodném rozhodnutí každého jednotlivce (sportovce, organizátora, činovníka), členem jaké sportovní organizace se stane a čí předpisy bude respektovat." Tedy, AČR nebrání v pořádání ČMPR a nebrání ani UAMK v tom, aby to pod ní bylo zapsáno (minimálně ne oficiálně nebo o tom nevím). A správně je zde řečeno, že každý má právo stát se členem jakékoliv sportovní organizace a zvolit si, či předpisy bude respektovat. Jinak řečeno, každý má právo mít nebo nemít licenci AČR. Ale pokud ji přebírám, pak i s pravidly dané organizace. Ale ještě jednou, já se nezastávám Autoklubu, jak jsem psal jinde, doufal jsem, že tyto doby výhrůžek jsou již za námi. Já si jen nemyslím, že Ivem uvedený příklad je aplikovatelný na situaci, která nám zde nastala.
Fox
2. 8. 2021 10:0412
1 1
Souhlasím s WRCkem. Situace je bohužel taková, že AČR se podařilo etablovat jako národní autorita, takže pokud chci reprezentovat nebo se jen účastnit MČR, musím si zařídit licenci u tohoto subjekto. A to s sebou nese i nutnost podřídit se stanovám tohoto spolku, i když se skřípěním zubů.
Řešením by bylo buď revoluční, převrat a zbavení AČR národní autority a její převedení na jiný autoklub, nebo evoluční, postupnou výměnou nenažraných bafuňářů za přijatelnější osazenstvo s liberálnějšími názory. Protože jestliže se chcete účastnit vrcholných podniků, musíte šlapat podle stanov toho, komu se musíte upsat. Bohužel....
2. 8. 2021 11:4513 Upraveno 11:48
0 0
Honzo ono při vkládání článku zmizelo zvýraznění a zaniklo to nejdůležitější. Pochopitelně spor se týkal něčeho jiného, nicméně právní názor na autonomii a důležitá část o autoritě. Cit. Z autonomie sportu pak dále vyplývá, že role sportovních organizací není obecně regulační. Sportovní organizace nejsou oprávněny zasahovat do činnosti jiných, ostatních sportovních organizací. Sportovní činnost v zemi se tak nemusí odehrávat výlučně pod hlavičkou sportovní autority. Jinak řečeno, každá sportovní organizace je oprávněna pořádat vlastní podnik, soutěž či šampionát, aniž by jí v tom bylo ze strany jiných organizací bráněno.
Tento názor má i jiný ?? advokát, profesor VŠ se specializací na sportovní právo. Hlavně je důležitá konzistence právního názoru prezidenta. Olympijská charta, Bílá kniha a naše ústava se nezměnili. Snad se nezmění ani názor na autonomii sportu. Ona svoboda pořádání je spojena i se svobodou sportovce se účastnit sportovního podniku. To je právě onen bod sporu. Nejen účast ale i užití sportovního nářadí.
2. 8. 2021 13:1914
2 0
cipísek, já už roky rozumím tomu, že když chci jet třeba Barumku, tak musím splnit podmínky toho, kdo jí pořádá, ale nerozumím, proč mi k tomu musej ještě diktovat, kde jet nesmím, sakrafix, proč je tenhle článek vůbec v řádech? jak Vrátil jinde píše o řidičáku, ano abych mohl za volant, tak ho mít musím, ale už mi nikdo nezakazuje jezdit s ním skoro kdekoli na světě a s jakýmkoli autem, který spadá do té skupiny, kterou mám já, čutálista registrovanej u FIFA hraje Ligu mistrů, ale nikdo ho nebude drbat za to, že si za humny kopne při vesnickým přeboru kluků, co si jdou udělat žízeň a registrovaný nikde nejsou a třeba i vybíraj vstupný k tomu plácku, aby bylo na pívo a párek pro sudího, tak proč to u aut musí bejt jinak? na svejch závodech ať si vyžadujou svoje a do druhejch ať nerejou a bude klid...
2. 8. 2021 13:5815
0 0
Novej, jako kdybys nevěděl, že o peníze jde až v první řadě...prostě Opletalce leta leží v žaludku, že nemají (a nemohou mít) absolutní kontrolu (a tudíž moc) nad vším, co aspoň trochu smrdí benzinem. Tenhle model pochází od FIA, máš-li monopol v jakýkoliv oblasti, ty si diktuješ a nastavuješ podmínky a pravidla, podle kterejch se hra bude hrát. Ten princip funguje od nepaměti, v antice (i posléze v dalších obdobích lidských dějin) byl panovník z boží vůle, tudíž se hrálo podle jeho not. Na našem současným písečku je tím bohem FIA...ona buď uzná, nebo ne, že národní autoritu (a z ní plynoucí prebendy) bude mít ten, či onen subjekt.P.S. pro Pačese - každej právník bude mít takovej názor, kterej mu dopomůže k vítězství v daným sporu...nečekej u právníka konzistenci postojů, mravnost, mravnou morálku, či podobný nesmysly. Ale správně jsi do toho dloubnul a upozornil na tu špínu. ...jak to je?...aby zlo zvítězilo, stačí aby slušní lidé mlčeli?
2. 8. 2021 20:0416
0 0
No abych řekl:Ječmínek byl "zvolen"? a na furt bez možnosti odvolání a teď Štovíček (jeho nástupce i když právník)tak stejně nemá páky jak se Ječmena zbavit a ten pořád hybe pákama a posílá policii.Nikdo neví a ani se nedozví kolik prachů Ječmen za dobu působení "odklonil" pro sebe a svou rodinu.Podpora pro talenty nebyla(jen směšné rally talent) a vytrhnutí trnu z paty( Filip Mareš).Chvála panu bohu že aspoň ten!A opravdu se prosadil!.Další kola už bohužel neklaply.Nějaký Dvořák? nevím přesně.Ten to odpískal dá se říct hned.Jinak talenti byli třeba Tomáš Uher.V r.2019 v RSS se Škodou Fabia TDi.První sezona a hned titul ve třídě.Ale na to se tehdy nehrálo.A teď zase zjistili že na ČMPR je cca 120 posádek a na MČR jen 90? A to je hafl prachů co by schramstli včetně dotací které ČMPR nedostane.
2. 8. 2021 20:3517
3 1
WRCko, Fox: Zasadní nepochopení , bohužel.
Trochu retrospektivy, pro objasnění. Ještě do nedávna, tedy do roku cca 2015 AČR nejenom ve stanovách , ale i při jednání se státními orgány prohlašoval, cituji: ...vykonává sportovní pravomoc prostřednictvím své sportovní komise pod názvem Federace automobilového sportu....FAS AČR je tak oprávněna řídit VEŠKERÝ !! automobilový sport v České republice.
Takže hned několik lží, FAS jako taková nikdy neexistovala, neměla svou členskou základnu či volené orgány plénem z řad závodníků, pořadatelů či příznivců.
AČR nikdy neměl pravomoc řídit VEŠKERÝ automobilový sport v ČR, tak jako pekař , u kterého koupím rohlík, mi nemá právo určovat, že od té chvíle již budu kupovat pouze u něj.
Pouze se to hodilo , zejména po krachu a ztrátě Sazky/ AČR měl podíl 4%, který generoval ročně cca 40-50 mil. Kč , takže ztráta majetku v hodnotě cca 400 MIL.Kč v cenách 2010/, pro jednání o přidělení státní podpory a za posledních 10 let můžeme počítat s zhruba 1 miliardou státních peněz do pokladny AČR.
Ještě v roce 2011 hrdě Ječmínek prohlašoval, že má AČR 190 tis. členů a 780 klubů/ archív ČT 1, ivysílání, 11.11.2011 22-00 Události ..debata Ječmínek-Abrahám/, o dva roky později už AČR na FIA hlásil pouze 9350 členů .....prý upřesnění databáze....
Následně začal hon na státní peníze, založení fiktivních Svazů rally, závodů do vrchu, na okruzích....opět bez členské základny, pouze s nasazeným vedením a začal taky tlak na spojení licence-povinné členství, neb tok státních dotací se tehdy zásadním způsobem odvíjel dle počtu členů, tehdy jsem se zapojil svým odporem a soudními spory, zatím s výsledkem u VS Praha, že na to, tedy na povinné členstvíspojené s licencí sportovce a přitom bez práv člena, tedy bez možnosti volit orgány AČR, nemá AČR právo.

Teď k podstatě problému, ano, pokud chci licenci, jsem povinen po SPORTOVNÍ stránce podřídit se řízení sportu, které na našem území zajišťuje jako servisní organizace AČR. To ale taky znamená, že by měla fungovat již nahoře zmíněná Federace automobilového sportu jako sportovní orgán AČR, kde budu klidně členem, ale taky chci mít možnost prostřednictvím voleb ovlivňovat její stanovy, rozpočet a vedení této organizace jako plnohodnotný člen, ne jako nevolník, pardon, týmový člen bez volební.ho práva s možností pouze držet hubu a krok a podřizovat se stanovám organizace, které nemohu nijak ovlivnit a kde je mi, když se nepodřídím Stanovám, hrozí trest a pokuta 250 tis. Kč.... ,přitom se nechci věnovat karavaningu, bezpečnostním akcích a dalších aktivitách, které s mým sportem, provozovaným za moje peníze, nemá nic společného . Chci sportovní organizaci s jasnými finančními toky , tedy jasnými příjmy a jasnými výdaji a ne moloch AČR, který je za poslední roky již ve ztrátě cca 50 mil. Kč. a s účetnictvím, vyvedeným mimo AČR...
A k doplnění absurdnosti situace jenom připomenu čl.3.8 Ročenky, kde se uvádí: ..Platnost licence končí 31.12. Držitel licence je však povinen i v období od tohoto data do dne vydání licence pro následující rok řídit se ustanovením Mez.i Nár. sportovních řádů, zejména, pokud se týká účasti na podnicích , nepovolených ASN, tedy u nás AČR.Porušení ustanovení v tomto "přechodném" ?? období bude mít za následek nevydání nové licence....
Polopatické vysvětlení, takže já pro příští rok neseženu peníze , nepožádám o licenci AČR a pojedu ČMPR nebo nějakou župu v Horní dolní....pak v létě zdědím nebo se někdo zblázní a dá mi peníze na barumku, budu chtít licenci a AČR mi ji nevystaví, protože jsem se v období před požádáním licence zúčastnil nezapsaných podniků.....
WRCko, Fox: Sorry chlapci, ale tohle se přeci nedá za zdravého rozumu obhajovat, to je fakt nevolnictví....
Fox
2. 8. 2021 22:5418
0 0
Vrátníček: Probůh, jak jsi přišel na to, že tenhle stav někdo z nás obhajuje ?
Já tvrdím přesně totéž, co ty, jen bez té omáčky...
2. 8. 2021 23:1519
0 0
Pane Vrátnicek v dobrým.Tak dlouhou jsem neměl ani maturitní práci z češtiny.Kloboucek.
3. 8. 2021 08:5420
1 0
@Vrátníček - Vy jste to určitě nemyslel tak, že já či snad FOX jsme se AČR zastávali? Že ne? Protože jestli ano, pak doporučuji si znovu přečíst co jsem napsal a číst co jsem napsal a nepřekládat to do ničeho jiného. Rovněž si dovolím poznamenat, že já jediné co tvrdím je, že ta samotná argumentace tehdejším případem není aplikovatelná na tento. Ale milerád se budu mýlit, nechť to tedy někdo dá k soudu, aby se dospělo k jasnému právnímu posouzení. Toť vše.
Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit!

Je aktivovaný AdBlock nebo jiný blokátor reklam!
Pokud chcete náš web používat, vypněte ho prosím. Děkujeme!