Otevřený dopis

Vážené ministerstvo školství, vážený prezidente autoklubu ČR, vážený výkonný řediteli, vážený generální sekretáři automobilového a motocyklového sportu.

Dnes jsem si přečetl na internetových stánkách autoklubu ČR upozornění, zveřejněné dne 30.7.2021 v 14:23 hod. cituji:

Vzhledem k množící se účasti držitelů licencí na podnicích, které nejsou zapsány v kalendáři automobilového sportu, upozorňujeme, že tito jezdci a činovníci porušují ustanovení Mezinárodního sportovního řádu FIA: „9.10.1 Každý držitel licence, který se přihlásí do neuznané soutěže, se vystavuje sankcím stanoveným v Řádu.“ Autoklub ČR jakožto držitel sportovní autority v rámci Mezinárodní automobilové federace FIA je povinen dodržovat veškerá ustanovení ukládána v mezinárodních předpisech vztahující se k jeho činnosti v oblasti motoristického sportu.

Jakákoliv účast licencovaných jezdců a činovníků na podnicích, které nejsou Autoklubem ČR povoleny, je tímto považována za porušení mezinárodně platných pravidel. Účasti obou licencovaných skupin na těchto podnicích bude od 1. 8. 2021 ze strany Autoklubu České republiky věnována zvýšená pozornost a při porušení předpisů bude postupováno v souladu s Disciplinárním řádem.

Podobná omezení platí i pro účast vozidel opatřených registrační značkou „XXR XXXX“ v podnicích rally pořádaných mimo gesci AČR.

Jejich pohyb na veřejných komunikacích je omezen zákonem č. 56, §79b. Vozidla s „R značkou“ resp. vozidla evidovaná v registru sportovních vozidel MD se smí pohybovat v provozu pouze a jen v rámci konání sportovního podniku zapsaného v kalendáři Autoklubu ČR.

Odkaz: https://www.autoklub.cz/163815-upozorneni/

Velmi jsem se nad zněním tohoto článku pozastavil a přemýšlel, jestli je myšlen vážně, nebo jen jako planá výhružka. Zejména jsem se pozastavil, zda tento názor v upozornění sdílí i prezident Autoklubu ČR JUDr. Jan Šťovíček. Vzhledem ke znalosti jeho minulých právních názorů jsem tímto upozorněním přímo šokován. Jako právník v oblasti sportovního práva sdílel v minulosti cestou právní kanceláře KŠD Legal ( www.idatabaze.cz/firma/216628-judr-jan-stovicek-phd/ ) právní názor zcela opačný.

Dne 19.9.2012 právník KŠD Legal JUDr. Jiří Hanák cituji podpis
JUDr. Jiří Janák,
advokát
KŠD ŠŤOVÍČEK
advokátní kancelář, s.r.o.

Článek o nepřípustnosti státního zásahu do autonomie sportovních organizací. Pro připomenutí se jednalo o kauzu uzření sportovní autority pro motocyklový sport. Dovolím si citovat celý článek.

Státní zásahy do autonomie sportovních organizací

Provozování sportu je lidským právem garantovaným v čl. 4 Olympijské charty. Každý jednotlivec tak musí mít možnost provozovat sport bez jakékoli diskriminace a v olympijském duchu, jenž vyžaduje vzájemné porozumění v duchu přátelství, solidarity a fair-play. Kontrola organizace, administrativy a řízení sportu je pak v rukou nezávislé sportovní organizace.

Z poslední věty předchozího odstavce vyplývá, že základním atributem sportu je jeho autonomie. Přičemž jednu ze základních premis představuje skutečnost, že žádný státní orgán nemá oprávnění svým rozhodnutím mj. určit nejvyšší sportovní autoritu v zemi. Uvedené oprávnění mají pouze mezinárodní sportovní instituce, jejímiž členy národní sportovní organizace zpravidla jsou.

I/

Předmětný text není toliko pojednáním o nepřípustnosti státních zásahů do samostatnosti sportu (ve smyslu tohoto článku pouze co do rozhodnutí o nejvyšší sportovní autoritě), ale je také reakcí na dopis dnes již bývalého ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše, který dne 7. 10. 2011 zaslal Mezinárodní motocyklové federaci (FIM) a jehož obsahem bylo prohlášení, že nejvyšší sportovní autoritou v ČR pro celou oblast motocyklového sportu je Český svaz motocyklového sportu, namísto dosavadní sportovní autority v ČR, a to Autoklubu České republiky. Bývalý ministr v tomto dopise uvedl, že „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je jedinou oprávněnou institucí v České republice, které přísluší pravomoc jmenovat nejvyšší sportovní autoritu v České republice v rámci sportu a jeho jednotlivých odvětví.“ Uvedený dopis následně vyvolal mediální kampaň a právní spory, které rezultovaly až do ustavení vyšetřovací komise ze strany FIM, která se situací v oblasti motocyklového sportu v ČR zabývala. Stejně tak tento dopis narušil doposud bezproblémové pořádání národních i mezinárodních motocyklových podniků, vyvolal velkou vlnu nespokojenosti ze strany jednotlivých sportovních svazů, a byl podnětem ke sporům ohledně vydávání a uznávání licencí, zahajování disciplinárních řízení apod. Toto všechno bylo výsledkem zásahu státního orgánu, resp. jak se později ukázalo, zásahu konkrétního ministra. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) se totiž od dopisu později distancovalo. Vyvstává tak otázka, do jaké míry (a zda vůbec) je přípustné zasahování státu do sportu, konkrétně zda je stát oprávněn rozhodnout o nositeli tzv. nejvyšší sportovní autority.[1]

II/

K obdobnému případu státní intervence došlo již v minulosti např. v Polsku, kterému v roce 2008 hrozilo vyloučení ze všech soutěží pořádaných fotbalovou FIFA a UEFA, a to v důsledku zásahu polské vlády, která do vedení polského fotbalového svazu dosadila vládního zástupce.

Vzhledem ke skutečnosti, že sportovní organizace, kluby, hnutí či svazy jsou v ČR zakládány ve formě občanských sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, lze dospět k závěru, že žádný orgán nemůže autoritativně určit, kolik takových organizací či jaké organizace budou sportovní činnost vykonávat. V případě, že by k tomu došlo, představovalo by to porušení čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy a čl. 20 Listiny základních práv a svobod. Z toho se dále podává, že stát nemůže v žádném případě určit, kdo bude vykonávat tzv. nejvyšší sportovní autoritu. Rozhodnutí, kterou domácí organizaci přijmou za svého člena, a který subjekt bude tedy vykonávat působnost tzv. nejvyšší sportovní autority, záleží výlučně na mezinárodních organizacích (FIM, FIA, FIFA atd.) samotných. Tyto organizace ve svých předpisech stanoví poměrně striktní podmínky pro uznání sportovní autority v konkrétním sportovním odvětví.

Jednoznačné stanovisko zaujal ke zmíněnému dopisu Ústavní soud ČR, který ve svém rozhodnutí čj. I ÚS 3494/11 ze dne 12. 4. 2012 uvedl, že ze současné právní úpravy nelze dovodit pravomoc MŠMT „vrchnostensky určovat nejvyšší autoritu v oblasti motoristického sportu.“ Ústavní soud dále konstatoval, že výběr této organizace (ve smyslu zkonkrétní organizace, která bude vykonávat působnost nejvyšší autority) je plně v dispozici orgánů FIM.

III/

V této souvislosti je dále nezbytné poznamenat, že podle čl. 4 Olympijské charty musí organizaci, administrativu a řízení sportu kontrolovat nezávislé sportovní organizace. Stejně tak Bílá kniha sportu vydaná Komisí EU v roce 2007 zdůrazňuje, že jedním ze specifik sportu je právě autonomie a diverzita sportovních organizací.

V českém právním řádu zakotvení autonomie sportu však nenalezneme. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu vymezuje toliko postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.

Z autonomie sportu pak dále vyplývá, že role sportovních organizací není obecně regulační. Sportovní organizace nejsou oprávněny zasahovat do činnosti jiných, ostatních sportovních organizací. Sportovní činnost v zemi se tak nemusí odehrávat výlučně pod hlavičkou sportovní autority. Jinak řečeno, každá sportovní organizace je oprávněna pořádat vlastní podnik, soutěž či šampionát, aniž by jí v tom bylo ze strany jiných organizací bráněno.[2] Každá organizace tak může mít vlastní předpisy, které však musí být v souladu s kogentními ustanoveními právních norem. Je pak na svobodném rozhodnutí každého jednotlivce (sportovce, organizátora, činovníka), členem jaké sportovní organizace se stane a čí předpisy bude respektovat.

IV/

Z výše uvedeného textu je zjevné, jak fatální následky může zásah státu do autonomie sportu mít. Jakékoli jednání státu, jímž by se snažil ovlivňovat dění ve sportu tím, že bude určovat nejvyšší sportovní autoritu v zemi, má silně destabilizující dopad nejen v oblasti vnitrostátní, ale zejména v oblasti mezinárodní. V krajním případě může dojít až k pozastavení či dokonce odnětí uznání státu (resp. Národního olympijského výboru) ze strany Mezinárodního olympijského výboru, čímž se stát v podstatě diskvalifikuje z mezinárodního sportovního dění. Stejně tak může v případě státního zásahu dojít k vyloučení z mezinárodní sportovní organizace, které ve svých stanovách a dalších předpisech takové zásahy striktně odsuzují.

[2] Samozřejmě v případě, kdy daná sportovní organizace není členem mezinárodní sportovní organizace, nemůže nárokovat účast na soutěžích pořádaných touto mezinárodní organizací.

Odkaz: https://www.epravo.cz/top/clanky/statni-zasahy-do-autonomie-sportovnich-organizaci-85559.html?mail

Parafrází článku IV citovaného právního názoru si dovolím komentovat i fatální dopad na motorsport zásahy Autoklubu ČR, zejména zákazy svobodně sportovat v rámci své vlastní iniciativy. Sportovci, kterými bezesporu jsou piloti automobilů, vynakládají nemalé prostředky k nákupu a udržování provozuschopnosti závodních strojů. Upírat jim svobodnou volbu se účastnit sportovních podniků mimo gesci Autoklubu ČR je velmi mírně řečeno diskriminační a mimo jiné v rozporu se zákonem o podpoře sportu č. 115/2001 sb. Kdy tento v §1 definuje postavení sportu ve společnosti jako Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. §2 vymezuje v odst.1 základní pojem sportu cit. „postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.“ A v odst.4 cit. ) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

Je zřejmé, že podle zákona nemusí být sport organizován a řízen. Je to činnost dobrovolná a prospěšná.

Pokud je současné ustanovení sportovních řádů v rozporu se zákonem, je na místě místo výhružek sportovcům zharmonizovat legislativu tak, aby byla zřetelná a jednoznačná mimo jiné i s právním názorem, jehož nositelem je prezident Autoklubu ČR.

Jako licencovaný pilot a sportovní komisař jsem vyslovil svobodně svůj názor a žádám tímto zainteresované činovníky a ministerstvo o uvedení nesouladu řádů s dobrými mravy do právního stavu.

Studený Ivo pačes

Zasláno:

Zástupce námětska pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
Mgr. Jaromír Beran, jaromir.beran@msmt.cz

Autoklub ČR Jan Šťováček prezident prezident@autoklub.cz
Pavel Konečný výkonný ředitel konecny@autoklub.cz
Tomáš Kunc generální sekretář automobilového a motocyklového sportu kunc@autoklub.cz

Komentářů celkem: 38
3. 8. 2021 09:0021 Upraveno 09:00
1 0
To máš stejný jako v manželství. Oženíš se (=máš licenci vydanou AČR) a ona po svatbě začne dělat problémy, že spíš i s jinýma (=jedeš např. ČMPR). Tak ti začne dělat problémy, nebude prát, vařit atd. (=bude tě sankcionovat, hrozit odebráním licence apod.). A to i přesto, že ta druhá je hodnější, nedržkuje, nechce tolik peněz a pak tě ta "zákonitá manželka" nakonec nepustí ani domů (=vyobcuje tě z řad licencovaných)...
No dobrý, uznávám, že to je blbej příměr, ale nakonec se na manželku vyse... vybodneš a odstěhuješ se k milence. Takže mne docela těší, že na podnicích ČMPR vidím stále víc a víc aut a že se to pomalu začíná přelévat. Chtěl bych se i při svým pokročilým věku dožít dne, kdy aspoň v tomhle bude polygamie normální... Ale to by si napřed pro pár lidí musela na Opletalku dojít zásahovka...
Jinak Pačes smajlík
3. 8. 2021 10:1522
0 0
Původně napsal Fila67
Pane Vrátnicek v dobrým.Tak dlouhou jsem neměl ani maturitní práci z češtiny.Kloboucek.
No to bys se měl nad sebou zamysletsmajlík ...jestli ti takovej text připadá dlouhej.
3. 8. 2021 20:3423
1 0
No já nevím... Historie se tu opakuje... Jeden čas se to nesmělo, pak to bylo akceptováno "tichým souhlasem" a řekněme i částečnou (i když hodně malou) podporu - jako například že "neuznaný" podniky byly úznávaný při získání licence. A teď už zase proti tomu zbrojíme, i když nám z těhlech "nižších" soutěží choděj lidi "vejš"? Nějak to nechápu... A skoro se mi nechce s tímhle přístupem Opletalky to auto ani dodělat, i když mi už nějakej čas v dílně překáží a sešrotovat by ho byla už velká škoda...
3. 8. 2021 20:5224 Upraveno 20:55
2 0
No ona ta střelba není momentálně do rally ale kopců. Počtete si něco o stavu ZAV a pochopíte. Rally je jen součástí řádů. Aneb jak říká můj kamarád. Já mám Michla rád ale asi jsem jedinej. smajlík
3. 8. 2021 22:5525
1 0
WRCko: No , díky za radu, ale čtu kupodivu vše pečlivě a pokud napíšeš , že je moje svobodná volba , tedy mé právo mít či nemít licenci AČR, ale pokud ji přebírám, pak i s pravidly dané organizace... tak jak je možné tato slova pochopit jinak, než že tedy s těmi pravidly souhlasíš ? Jinak klasický oxymóron, že tedy nesouhlasíš s tím, co AČR dělá ale akceptuješ kvůli licenci její pravidla. No a to je ten problém, na který poukazuji, že jsem schopen a ochoten akceptovat SPORTOVNÍ pravidla, a ne jak píše Fox, že musím pro licenci přijmout stanovy spolku, se kterým nemám a nechci jinak mít nic společného.
Možná a já doufám nevědomky jste tak aspoň podle mne ale svými slovy podpořili postup autoklubu.
Jinak samozřejmě AČR bránil, brání a bránit bude a to v příkrém rozporu se svými stanovami rozvoji motoristického sportu mimo svůj rajon, protože chce být jediná štika v rybníku, aby si uchránila své dotace, které především spotřebovává na svůj provoz a ne na podporu sportovců. Jsou na to nesčetné důkazy, stačí si prostudovat např. kauzu Drásta.
A k té svobodné volbě, já mám licenci od roku 1980,takže už jsem něco zažil, ale někdy si teď připadám, že jsem jako cestující v letadle do zámoří a někde nad Azorami mi letuška sdělí, že se mění podmínky letu, musím doplatit o 100% letenku, vstoupit do oné letecké společnosti jako pracující bez platu a již nikdy nesmím letět s někým jiným, no a pokud nesouhlasím, což je má svobodná volba, mohu kdykoliv vystoupit...pochopitelně za letu....
Ale protože, jak je vidět na tomto případu, se ani jezdci mezi sebou mnohdy nedohodnou, nevidím zatím možnost nějaké pozitivní změny.
Ano, jak píše Pačes, počet startujících na Maverick cupu skoro 200 a na of.mistrovství AČR v závodech do vrchu necelých 30 aut je asi tou hlavní motivací na ono inkriminované opatření AČR .
Fox
3. 8. 2021 23:3226
0 0
Vrátníček: Pane kolego, nepoužívej na mě laskavě princip slaměného panáka a nevkládej do mého příspěvku něco, co tam není. Taky jsem měl první licenci v roce 80, nicméně jsem se jí po nějaké době vzdal, protože jsem nechtěl být součástí systému, kterému ty sice nadáváš, ale stále jsi jeho součástí. Takže sice pláčeš hezky, ale na špatném hrobě. Jak jsem psal, aniž bych AČR jakkoliv fandil - buď se chceš účastnit podniků, které pořádá a pak jsi nucen akceptovat to, co předvádí, nebo přestaneš frflat a tu licenci jim hodíš pod nohy. Abych tě parafrázoval - prostě do toho letadla do zámoří nenastoupíš a pojedeš lodí...
A tvoje rozhodnutí nebude záležet na tom, jestli ti bude nějakým podivným způsobem připadat, že WRCko a Fox hájí autoklub (fakt nechápu tvé myšlenkové konstrukce, jak k takovým závěrům přicházíš), ale jen a pouze na tvých skutcích a ne na postech na zdejším webu.
4. 8. 2021 01:1927 Upraveno 01:22
0 0
O co slo v tech ZAV? Na Sternberku byla ucast domacich jezdcu celkem slusna.
4. 8. 2021 11:3529
0 0
Foxi, zbytečně se čílíš, dej přečíst svůj předchozí příspěvek někomu nezaujatému, ať ti poví, jaký z něj má dojem...
Jinak to, že někomu hodíš licenci pod nohy, bohužel nic nevyřeší, maximálně ušetříš hromadu peněz ,ale stejně tě pak svrbí ruce.....A když přestaneš "jenom" jezdit,protože tedy nechceš být součástí systému a nic jiného neuděláš, potom se tedy na systému řízení a vedení našeho sportu nic nezmění. No a protože ti mlaďoši neví, jak by to mohlo vypadat a jak by to daleko lépe mohlo fungovat, tak jsou jim snahy o nějakou nápravu šumafuk.
Já nechci soutěže zlikvidovat, já jim chci pomoci a to jak pořadatelům , tak v nějaké spravedlivé podpoře i všem jezdcům, nejenom těm vybraným, sám jsi to za Svazarmu zažil, že byla nějakou formou ať nízkého startovného nebo následně vyplácených náhrad ve vyšších stupních mistráku podporována každá posádka....
A taky pro to od roku 2015 něco dělám , stojí mne to čas,peníze a nervy na soudních jednáních, abych něco změnil, rozhodně jenom nefrflám na ewrcu, jak se ti možná zdá.
A princip slaměného panáka neznám...
Fox
4. 8. 2021 13:4230 Upraveno 13:43
0 0
Dík za radu, ale já jezdím - jen ne pod AČR.
Jistě je chvályhodné, že od r. 2015 pro to něco děláš - můžeš se pochlubit nějakými konkrétními výsledky té několikaleté snahy ? Díky.
A pro info - princip slaměného panáka je metoda, jak někoho peskovat za něco, co nenapsal, poslední dobou hokně rozšířený to jev na sociálních sítích.
4. 8. 2021 21:0331
0 0
Fox: Tak třeba dle rozsudku VS Praha z června loňského roku, že nemusíš být povinně členem AČR jenom na základě vydání licence, pochopitelně se AČR odvolal k NS v Brně, ale tam jednání ještě neproběhlo, další soud ohledně platnosti VH bude za měsíc.Ale vypisovat to nebudu, když tak se nějak po Fulneku spojíme/ v případě tvého zájmu /.
Jinak pro objasnění situace, jak je na tohle autoklub citlivý, tak třeba jen uveřejnění tohoto výsledku na motormixu v zimě skončilo po tlaku AČR vyhozením autora článku P.J. na dlažbu ...jako při normalizaci, přitom jen citoval z rozsudku VS.
Sociální sítě nemám, takže proto asi znám pouze panáky, co nejsou ze slámy.
Fox
4. 8. 2021 23:3732 Upraveno 23:37
0 0
Díky za info, ono by to asi vydalo na pěkných pár hodin povídání, tady se maximálně dostaneme jen k takovému poštěkávání smajlík
Jinak - já si na sociální sítě taky nepotrpím, cením si soukromí, takže žádný fejzbůček a podobně, na ten termín jsem narazil v jednom článku o manipulacích. A strejda Google ten termín taky zná smajlík
Tak přeji hodně úspěchů v boji s tou hydrou...
5. 8. 2021 08:2433
0 0
Vrátníček: já myslel, že P.J. je majitelem/šéfem Motormixu, aspoň s ním mám spojenýho po celou dobu právě jeho... smajlík
hbt
8. 8. 2021 15:5334
0 0
Brejden vespolek.
Takže můj první příspěvek po patnácti letech.

Já se musím jen smát. Historie se periodicky opakuje. A tohle vaše běsnění míří jen jedno chapadlo, kterým Váš Opletalka svazuje. A víte co? Nic s tím nepořídíte. Stejně tak, jak jsme nepořídili my v roce 2004 (a hlavně po roce 2006) s Asociací automobilvého sportu s legalizací ČMPR . A stějně jako před námi mnozí jiní, kteří zkoušeli tu tohle, tu něco jiného.

Vždycky Vás bude málo, a nikdy neseženete podporu u "velkejch kluků s velkejma autama" , aby se s Vámi vůbec někdo bavil. A bude li se bavit, a třeba pod Vaším tlakem v něčem ustoupí, po roce dvou Vám zase vrazí kudlu do zad. A většinou za pomoci někoho z Vás. Tak to bylo, tak to je ......a bojím se, že to tak i zůstane.
8. 8. 2021 17:1435
0 0
Novej: Bejvávalo bylo, před 2 roky byla nějaká dohoda o převzetí novým majitelem Red Flag Media/ Jiří Mičánek ml. a spol/ a Pavel má po odchodu z Motormixu Motor-max...
hbt: Ano, nelze nesouhlasit, ale i Titanic nakonec potopil relativně malý kus ledu.....ale musíme počítat s tím, že těch na horních palubách, kde se do poslední chvíle rozlévalo šampaňské a hrála hudba, se to moc nedotkne. Už na začátku 90.let se počítalo s vytvořením společné motoristické, ryze sportovní organizace,mající na starosti jenom motorsport za účasti AČR, ÚAMK a dalších. Bohužel to padlo.
8. 8. 2021 18:3336
0 0
Nó a když to řeknu skrytě:kdo za to může?Nezvolený a na furt "věčný" Mr.Ječmen.A Štovíček je jen pokračování starých časů páč Ječmen je jeho poradní hlas.A sami jezdci nemají odvahu se proti tomu spolčit páč mají strach o licence.A tak to pujde dál a dál a nic se nevyřeší.
8. 8. 2021 21:5037
0 0
Hoši, hoši! (a děvčata). Teď sem se vrátil z rally Rzeszow (v Polsku). Pustím si počítač, že se podívám, jak se jel Fulnek a kdo se přihlásil do Pardubic a protože auto je celé , že se přihlásím na Barumku (poslední den), a ejhle:
Vrátil sem se do reality. SRAČKY!!
Tak se zítra zařadím do teho našeho rybníčku. Vymažu atmosfáru z Polska a budu přemýšlet, pod jakym pseudonymem a na jakých značkách pojedu do Chrudimi.
Tak si počkáme po Železných horách, jak se autoklub zachová (varování platí od 1.8.).
Určitě je oživení start M. Klika.
12. 8. 2021 16:2638
0 0
Vrátníček: děkuju, to jsem netušil, Brno je od nás holt daleko a tak se nedoslechnu všechno smajlík
Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit!

Je aktivovaný AdBlock nebo jiný blokátor reklam!
Pokud chcete náš web používat, vypněte ho prosím. Děkujeme!